Poslovna tajna po Zakonu o tajnosti podataka, korištenje, pribavljanje, otkrivanje, nezakonito korištenje poslovne tajne
Poslovno

Poslovna tajna po Zakonu o tajnosti podataka, korištenje, pribavljanje, otkrivanje, nezakonito korištenje poslovne tajne

Poslovna tajna definirana je Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96; koji je prestao važiti 06.08.2007. godine stupanjem na snagu Zakona o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12; osim odredbi glave 8. – poslovna tajna i 9. – profesionalna tajna). Definicija poslovne tajne Sukladno navedenom Zakonu, poslovna tajna se definira kao „podaci koji su kao poslovna […]