JavaScript sintaksa

0
300

Skup pravila koja definiraju dobro napisane JavaScript programe nazivamo sintaksom JavaScripta.

Sadržaj

 • Konstante u JavaScriptama
  • Numeričke konstante
  • Tekstualne konstante
 • Varijable u Javascripama
 • Operatori
 • JavaScript izrazi
 • Komentari u Javascriptama
[adrotate group=”5″]

Konstante u JavaScriptama

Numeričke konstante

Numeričke konstante mogu biti pisane sa ili bez decimala ili sa eksponentom, na primjer:

 • 101
 • 1,25
 • 12000e10

 Tekstualne konstante

Tekstualne konstante se pišu unutar navodnika ili unutar apostrofa:

 • “Ime Prezime”
 • ‘Ime Prezime’

Varijable u JavaScriptama

Varijable se koriste za pohranjivanje vrijednosti. Definiranje varijabla u JavaScriptama se radi pomoću ključne riječi “var”, na primjer:

var size;
size = 125;

U prvom redu ovog koda smo ključnom riječju “var” stvorili varijablu “size”, a u drugom redu smo ovoj varijabli dodali vrijednost “123”. Ovaj kod bismo mogli napisati i ovako:

var size = 125:

Operatori u JavaScriptama

JavaScript aritmetički operatori služe za izračun vrijednosti. Na primjer u JavaScripti je moguće izračunati nešto kao: ((2*5)+10)/2.
Operator dodjele dodjeljuje vrijednost varijablama, na primjer: a=10;.

 JavaScript Izrazi

U programiranju, izrazi su cjeline ili programske naredbe. Ove se cjeline u JavaScriptu odvajaju točkom-zarezom “;”.

Na primjer:

a = 1+2;
b = a + 3;

ovo možemo napisati i ovako, u jednoj liniji:

a = 1+2; b = a + 3;

Komentari u JavaScriptama

Redovi sa komentarima u JavaScript kodu počinju sa dvije kose crte “//”. Tako će na primjer red:

// Ovo je komentar

biti ignoriran pri izvođenju JavaScript koda a nama će pomoći pri razumijevanju koda.